ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Νομοθεσίες – Προεδρικά διατάγματα

ΦΕΚ 2604/Β/2008, Άρθρο 15
Οι νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ (σήμανση CE) και οφείλουν να πιστοποιούνται από Κοινοποιημένο Φορέα Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
Όλοι οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες θα πρέπει να ελεγχθούν από Φορέα Ελέγχου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02-03-2011
Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ” εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες.

Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425
Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΦΕΚ 40-Α 16/07/15 Νόμος 4334
Aλλαγή συντελεστή ΦΠΑ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 40-Α 16/07/15 Νόμος 4334 από τις 20 Ιουλίου 2015 ο συντελεστής του ΦΠΑ για την συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στους πελάτες λιανικής ( ιδιώτες – πολυκατοικίες ) αλλάζει από το 13% που ήταν στο 24%.

1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Νομοθεσίες – Προεδρικά διατάγματα

error: Content is protected !!