ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ύπαρξη πυροσβεστήρων, σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 922/1977,στις πολυκατοικίες του Λουτρακίου, στα κτίρια Κορίνθου και Αγ.Θεοδώρων & γενικότερα είναι υποχρεωτική όπως και η ετήσια αναγόμωσή τους που ορίζεται από τον κανονισμό πυρασφάλειας της πολυκατοικίας.

Κατηγορία : Κατοικίες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόμησής τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθμό των ορόφων τους

Ανάλογα με το ειδικό χαρακτηριστικό των καυσίμων υλικών των χώρων, τοποθετούνται και άλλα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρό, αλογονούχες ενώσεις κλπ. Όταν μερικές από τις παραπάνω ουσίες είναι επικίνδυνες για την υγεία των ατόμων (τοξικές, ασφυξιογόνες, κλπ.) επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας, όπως: κατάλληλη σήμανση, αυτόματο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους, αναρτημένες σε εμφανή σημεία, καθώς και ορισμένες αναπνευστικές συσκευές για τα μέλη της Ομάδας Πυρασφάλειας.

Φωτισμός Ασφαλείας

 • Φωτισμός ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 2.6.3. των Γεν. Διατάξεων απαιτείται για κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους.
 • Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με το γινόμενο: αριθμός ορόφων Χ 20 δευτερόλεπτα

Αναλαμβάνουμε:

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Καθαρισμούς
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Πετρέλαιο
 • Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια
 • Θερμοϋδραυλικά
 • Συντήρηση κήπου και εξωτερικών χώρων
 • Αποφράξεις – Αποχετεύσεις
 • Συντήρηση φρεατίων
 • Επισκευές – Ανακαινήσεις
 • Συνεργείο συστημάτων θέρμανσης
 • Νομική υποστήριξη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε πολυκατοικίες με 6 έως 8 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 300 τ. μέτρα, καθώς και σε αντίστοιχες με περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εμβαδόν ορόφου τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου, εύκολα προσπελάσιμο από κάθε διαμέρισμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 των Γενικών Διατάξεων.
Σε κάθε κτίριο κατοικίας μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 τ. μέτρα, καθώς και σε όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των Γενικών Διατάξεων και με φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των Γενικών Διατάξεων και με φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 922/1977 (ΦΕΚ 315 τ. Α’).
Σε όλα τα κτίρια με χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες.

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
Έκαστον λεβητοστάσιον το οποίον διαθέτει εν αυτώ εναποθήκευσιν πετρελαίου «ντήζελ» µέχρι δέκα (10) τόννων, δέον όπως είναι εφοδιασµένος δια δύο πυροσβεστήρων, ενός διοξειδίου του άνθρακος των εξ χιλιογράµµων και ενός κόνεως ή αφρού των δώδεκα χιλιογράµµων, δια τεσσάρων δε εις περίπτωσιν εναποθηκεύσεως άνω των δέκα τόννων, αίτινες θα είναι ανηρτηµένοι προ του χώρου της δεξαµενής εναποθηκεύσεως του πετρελαίου και θα ελέγχωνται προς εκάστης χειµερινής χρήσεως. Οι διαχειριστής, ο θυρωρός, ο θερµαστής και πας έτερος υπεύθυνος υποχρεούνται όπως εξασκηθώσιν εις την χρησιµοποίησίν των.

error: Content is protected !!